Twitter

KOP TEYAP Hakkında

 

KOP TEYAP
(KOP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ)
Eğitimli Çiftçi, Modern Tarım, Kalkınmış KOP Bölgesi

 

KOP TEYAP Nedir?

 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı kapsamında, 2015-2019 döneminde kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içerisinde yürütülecek tarımsal eğitim ve yayım projesidir.

 

Projenin Tarihçesi

 

KOP TEYAP, KOP Eylem Planı’nda Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi ekseni altında yer alan “Tarımsal eğitim yayım çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.” eylemi ve “Bölgenin ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üniversiteler, araştırma kurumları ve üretici örgütleriyle ilgili diğer kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı hazırlanacaktır. Su kısıtı yaşayan bölgede uygulanacak programda: toprak ve suyun etkin kullanımı, kadın ve genç çiftçilerin eğitimi, mera yönetimi, hayvancılık ve koruyucu veteriner hekimlik konularına öncelik verilecektir.” alt eyleminden yola çıkılarak 2015 yılında başlamış olup halen faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Projenin Gerekçesi

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen “KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi” çalışmasında bölgede tarımla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, çiftçi örgütlerinde çalışan teknik personellerin bitkisel üretim ağırlıklı olmak üzere bitki ve hayvancılık üretiminde birçok alanda eğitime ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Bunun yanında bölge çiftçisi için önerilen konuların içinde genel tarımsal eğitim ön plana çıkmış olup bu durum bölge çiftçisinin belirli bir kısmının tüm tarımsal faaliyetlerde uygun teknikleri kullanamadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla bölgede tarım sektöründe faaliyet gösteren hem teknik personellerin hem de çiftçilerin eğitime ihtiyaç duydukları görülmektedir.

 

Projenin Amacı

 

KOP TEYAP ile; 

 • Son zamanlarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, 
 • Modern teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilmesi, 
 • Bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması,
 • Başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak,
 • Yeni nesillere çiftçilik mesleğinin benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

 

KOP TEYAP'ın Hedef Kitlesi

 

 • Kamu, özel sektör ve STK’larda tarımsal danışmanlık hizmeti sunan teknik personeller,
 • KOP Bölgesindeki çiftçiler,
 • İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler.

 

KOP TEYAP'ın Hedefleri

 

 • Bölgedeki tarımsal eğitim ve yayımın ihtiyaç analizinin yapmak.
 • Tarımsal yayımcıların kapasitesini artırmak.
 • Çiftçilerin kapasitesini artırmak.
 • Çiftçilerin kendiliğinden tarım danışmanlarından hizmet alır hale getirmek.
 • Toprak, su ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak.
 • Yenilenen modern tarım tekniklerinin kullanımını artırmak.
 • Bölgede iyi ve organik tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak.
 • Çiftçilere gelirlerini ve yaşam kalitelerini arttırmanın yollarını göstermek.
 • Gençlerin ve çocukların tarıma bakışları ve çiftçilik algılarını iyileştirmek.